Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wodociągowej

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości położone są w Giżycku przy ul. Wodociągowej. Przetarg odbędzie się dnia 21 października 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia i zdjęciami nieruchomości.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz zawiera 3 pozycje.

1.
a.   położenie: Giżycko, ulica Wodociągowa,
b.  numer działki i powierzchnia nieruchomości: 2-255/14 o powierzchni 0,1607  ha wraz  z 1/3 udziału w działce nr 2-255/20 o powierzchni 0,0270 ha – droga dojazdowa do działki oraz służebność drogi koniecznej, która zostanie ustanowiona na działce 2-255/23,
c.   numer  księgi wieczystej:  OL1G/00025158/8,
d.   opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
e.  przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem U.02 – zabudowa usługowa nieuciążliwa związana z ochroną zdrowia,
f.   forma zbycia:  sprzedaż
g.  cena wywoławcza: 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy zł) brutto,
h.  wadium: 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł),
i.   postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł).

2.  
a.   położenie: Giżycko, ulica Wodociągowa,
b.  numer działki i powierzchnia nieruchomości: 2-255/15 o powierzchni 0,1615  ha wraz  z 1/3 udziału w działce nr 2-255/20 o powierzchni 0,0270 ha – droga dojazdowa do działki oraz  służebność drogi koniecznej, która zostanie ustanowiona na działce 2-255/23,
c.   numer  księgi wieczystej:  OL1G/00025158/8,
d.   opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
e.  przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem U.02 – zabudowa usługowa nieuciążliwa związana z ochroną zdrowia,
f.   forma zbycia:  sprzedaż,
g.  cena wywoławcza: 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy zł) brutto,
h.  wadium: 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł),
i.   postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł).

3.  
a.   położenie: Giżycko, ulica Wodociągowa,
b.  numer działki i powierzchnia nieruchomości: 2-255/16 o powierzchni 0,1477  ha wraz  z 1/3 udziału w działce nr 2-255/20 o powierzchni 0,0270 ha – droga dojazdowa do działki oraz   służebność drogi koniecznej, która zostanie ustanowiona na działce 2-255/23,
c.    numer  księgi wieczystej:  OL1G/00025158/8,
d.    opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,
e.   przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem U.02 – zabudowa usługowa nieuciążliwa związana z ochroną zdrowia,
f.    forma zbycia:  sprzedaż,
g.   cena wywoławcza: 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy zł) brutto,
h.   wadium: 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł),
i.    postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł).

Uwagi:
1. Przetarg odbędzie się w dnia 21 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Wyzwolenia 2,  pokój numer 109A.
2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wnieść wadium w pieniądzu w wysokości podanej  w ogłoszeniu w terminie  do dnia 14 października 2016 r.  na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 lub w kasie Starostwa pokój numer 8 z podaniem numeru działki.
3. Osoby przystępujące do przetargu na nabycie więcej niż jednej nieruchomości, zobowiązane  są wnieść wadium na każdą nieruchomość.
4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym w formie aktu notarialnego.
6. Wylicytowaną cenę nieruchomości, po odliczeniu wadium, należy wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca, w tym również koszt sporządzenia umowy warunkowej.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu w Giżycku odstąpi  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.Nr 167 z 2004 r. poz. 1758 ze zm.).
8. Do sprzedawanych działek opisanych w punkcie 1, 2 i 3 zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej na działce 2-255/23 w celu zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej.
9. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego: „Maksymalna wysokość zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 8 m, przy czym wysokość obiektów budowlanych położonych przy istniejącym lądowisku powinna wynikać z przepisów odrębnych”.
10. Dla zbywanych działek nie ma aktualnych badań geologicznych, w związku z tym przy projektowaniu obiektów kubaturowych może wystąpić potrzeba wykonania badań geologicznych. Na działkach występują pokłady gruntów nienośnych (torf), które mogą utrudnić posadowienie budowli, należy wziąć  pod uwagę, że może wystąpić konieczność wybudowania fundamentów pośrednich.
11. Na działce 2-255/14 występuje uzbrojenie podziemne, które gdyby utrudniało zabudowę terenu, nabywca przebuduje na własny koszt.
12. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
13. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w.31 lub 428 15 28 w.40.

Giżycko, dnia 05 września 2016 r.
WG.6840.3.2.2016