Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

1 czerwca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu. Głównym celem programu jest likwidacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wytwarzanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Programem objęte są przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstających w wyniku demontażu płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych, pokryć dachowych, wyrobów izolacyjnych i uszczelniających. Beneficjentami programu mogą być podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie znajdują się wyroby zawierające azbest, tj.:

  1. Osoby fizyczne
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  3. Przedsiębiorcy
  4. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  5. PGL Lasy Państwowe
  6. SP ZOZ

Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji. Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5% WIBOR 12M, lecz nie mniej niż 2 %. Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki do daty spłaty ostatniej raty wynosi: 5 lat.

Szczegóły na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/06/01/milion-zlotych-na-usuwanie-azbestu/