Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

Konwent Starostów Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyraża sprzeciw wobec przedmiotowego traktowania samorządów w odniesieniu do tak ważnej dziedziny jaką jest Oświata. Wielki niepokój budzą przekazane dane dotyczące ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2019. System jej naliczania poprzez przyjęte wagi w żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, a wręcz nie ujmuje w pełni regulacji płacowych oraz ich pochodnych. Z roku na rok samorządy zmuszane są dofinansowywać utrzymanie Oświaty kosztem innych zadań. Zauważamy wielkie niedoszacowanie kosztów związanych z wprowadzoną reformą oraz skutkami wdrażanych podwyżek dla nauczycieli. Na dowód powyższego, wniosku zostaną skierowane na ręce Pani Minister szczegółowe kalkulacje kosztów z poszczególnych powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego w odniesieniu do otrzymanej subwencji na rok 2019.

Ponadto Konwent Starostów stoi na stanowisku, że coroczny obowiązek uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli winien dotyczyć tylko tych samorządów, gdzie średnia wynagrodzenia nauczycieli, składająca się ze składników, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela będzie poniżej średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Biorąc powyższe pod uwagę, oczekujemy w imieniu Konwentu Starostów przyjęcie takich rozwiązań, które będą zauważały nasze argumenty i uwzględniały specyfikę powiatów oraz wprowadzały widoczne zmiany w sposobie naliczania subwencji.

Apelujemy  o  dokonanie wnikliwej analizy postulatów dotyczących zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli.

 

Jan Harhaj
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 

Lidzbark Warmiński, 11 kwietnia 2019 roku