Starostwo Powiatowe w Giżycku poszukuje pracownika do Wydziału Budownictwa

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Giżycku  poszukuje pracownika  do Wydziału Budownictwa

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca od sierpnia 2022 r. w celu zastępstwa pracownika zatrudnionego w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku  o służbie cywilnej. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1233);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe – budownictwo lub pokrewne, administracja, prawo, gospodarka przestrzenna;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • komunikatywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Proponowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowanie projektów decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
 2. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestrów decyzji, rejestru korespondencji oraz spisów spraw wg rzeczowego wykazu akt;
 3. przygotowanie projektów decyzji zmieniających;
 4. przyjmowanie dokumentów wpływających do Wydziału;
 5. przygotowanie projektów decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę;
 6. przygotowanie projektów zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 7. przygotowanie projektów zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym lokali i domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
 8. współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;
 9. udzielanie informacji interesantom, wydawanie im odpowiednich formularzy i druków.

Wymagane dokumenty:

Informacja o posiadanym wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej.

W celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zgłosić się  z informacją o posiadanym wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej do Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój Nr 17 w terminie od 08 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. w godzinach od 13:30 do 15:15.

Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administrator Danych Osobowych          

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 • przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
 • telefonicznie: 87 428 59 58
 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

 • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 • przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl
 • telefonicznie: 87 428 59 58
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Inne dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która może  zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe udostępnione na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu wskazanego powyżej.
 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych     

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania  kopii tych danych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo żądania ich usunięcia,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawo wniesienia skargi    

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji        

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).