Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej rozdane

30 listopada br. Stypendyści odebrali w Olsztynie dyplomy i gratulacje z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego. W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyjątkowe osiągnięcia naukowe otrzymało 169 osób z Warmii i Mazur (tj. o trzy stypendia więcej niż w roku ubiegłym), zaś stypendia Ministra Edukacji Narodowej tylko 3 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym aż dwie z Giżycka.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium to 258 zł miesięcznie. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r.

Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013 z terenu Powiatu Giżyckiego to:

 1. Karolina Morska – klasa II, I Liceum Ogólnokształcące  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku,
 2. Eliza Supińska – klasa I, II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku,
 3. Sylwia Anna Pacek – klasa I, Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku,
 4. Kamila Ewelina Dowlaszewicz – klasa II, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku,
 5. Marek Matwiszyn – klasa III, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku,
 6. Przemysław Kamiński – klasa III, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku,
 7. Karolina Krysik – klasa III, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku,
 8. Karolina Żygieło – klasa II, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 4. uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

W tym roku stypendia Ministra Edukacji Narodowej uzyskały tylko 3 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym aż dwie z Giżycka tj. Adam Łożyński (absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku) oraz Jakub Kołodziej (absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku).

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy !

 

Poniżej prezentujemy sylwetki dwojga z w/w Stypendystów:

ELIZA SUPIŃSKA
Uczennica klasy II b w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.
Otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013.
W roku szkolnym 2011/12 osiągnęła średnią ocen 5,84; uzyskała tytuł finalisty etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie Warmińsko – Mazurskim. Jak mówi sama zainteresowana „Nauka nie sprawia mi problemów, dlatego staram się ze wszystkich przedmiotów mieć najwyższe noty, ale szczególnie zainteresowana jestem naukami przyrodniczymi”.

 

ADAM ŁOŻYŃSKI
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.
Otrzymał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Od 2006 roku zajmuje czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski w Windsurfingu Zimowym, w Pucharze Świata klasy Formula Windsurfing, jest siedmiokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. Sukcesy te od początku nauki w liceum były doceniane przez radę pedagogiczną i nagradzane stypendiami szkolnymi. W tym roku szkolnym zostały nagrodzone stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Wiadomość ta tym bardziej cieszy, że stypendium to zdołało uzyskać tylko troje uczniów w województwie warmińsko-mazurskim. Jak mówi sam zainteresowany „Windsurfing, Iceboarding i Żeglarstwo – to jest to co robię, czym żyję i czemu poświęcam większość czasu. A to stypendium jest silnym motywatorem do walki na wodzie”. Adam jednocześnie nie zaniedbywał nauki i osiągał wysokie średnie na zakończenie każdej z klas, szkołę ukończył ze średnia 4,53, a maturę napisał ze średnim wynikiem 78%. Od października 2012 r. jest studentem Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale elektroniki z kierunkiem elektronika i telekomunikacja. Ze wszystkimi osiągnięciami Adama można zapoznać się na stronie http://www.pol295.pl/

 

Tekst oraz zdjęcia (Elizy Supińskiej i Adama Łożyńskiego): II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Zdjęcie z wręczenia dyplomów: www.uw.olsztyn.pl