Stypendyści Powiatu Giżyckiego

1 września br. Starosta Giżycki wręczył 11 uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, stypendia za wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia Stypendystów przedstawiła Pani Małgorzata Czopińska, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku:

I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

1. Grzegorz Ksepka (średnia 5,56, II wynik w szkole)
laureat konkursu „Wygraj indeks” na Politechnice Gdańskiej Wydział Chemiczny, Wicemistrz powiatu w biegach przełajowych na 3.000 m, Mistrz Okręgu Warmińsko – Mazurskiego w tańcach standardowych

2. Krzysztof Biały (średnia 5,25)
laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Polska Piastowska”, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej

II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

1. Julia Dębicka (średnia ocen 5,63)
aktywna w pracach na rzecz klasy i szkoły, uczestniczka drużyny kreatywności FLYHIGH z którą zdobyła: I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu, I miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności w Katarze oraz VIII miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności w USA

2. Paweł Harach (średnia ocen 5,38)
laureat etapu diecezjalnego Olimpiady Myśli Jana Pawła II, uczestnik finału centralnego etapu Ogólnokrajowego Konkursu Matematycznego Pangea, uczestnik I etapu Olimpiady Medialnej

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

1. Dominika Szczygieł (średnia 5,20)
uczennica technikum architektury krajobrazu, finalistka eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku architektura krajobrazu, III miejsce w bloku architektura krajobrazu XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

2. Agnieszka Beata Czarzasta (średnia 5,22)
uczennica technikum budownictwa, laureatka Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus – Historia. Plus, II miejsce w Olimpiadzie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683 – Od Obertyna do Wiednia” na szczeblu regionalnym

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

1. Paulina Kajpust (średnia 4,85)
uczennica technikum żywienia i usług gastronomicznych, wykazuje uzdolnienia z zakresu przedmiotów zawodowych, reprezentowała Powiat na IX Międzyszkolnym Konkursie Gastronomiczno – Językowym w Mrągowie

2.  Piotr Olchówka (średnia 5.00)
uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, uzyskał VI miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy ,,Bezpieczny na starcie” o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

1. Ingrid Pruszyńska (średnia ocen 5.89)
uczennica technikum informatycznego, średnia ocen daje jej pierwszą lokatę w szkole, posiada wybitne zdolności do nauki szczególnie z przedmiotów ścisłych i zawodowych, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły reprezentując szkołę podczas uroczystości szkolnych

2. Dominika Mielnik (średnia ocen 5,54)
uczennica technikum informatycznego, średnia ocen daje jej III miejsce w szkole, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, interesuje się zagadnieniami technicznymi i naukami ścisłymi

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku

1. Marlena Gral (średnia ocen 5,35)
aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły godnie reprezentując ją na zewnątrz m.in. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym ,,Obrazy słowem malowane”, I miejsce w VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pod tytułem ,,Wielkanoc”, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji na Wesoło w Kętrzynie, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Karta Bożonarodzeniowa”, II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych oraz I miejsce w VI Konkursie Tanecznym ,,W rytmie serca”

Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Stypendium Powiatu Giżyckiego ustanowiono dla najlepszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
Stypendium może otrzymać uczeń spełniający w danym roku szkolnym przynajmniej jeden z następujących warunków:
1) średnia jego ocen na świadectwie promocyjnym nie jest niższa niż 5.00;
2) był laureatem lub finalistą, co najmniej na szczeblu krajowym, konkursów lub olimpiad przedmiotowych lub zawodowych;
3) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre.
Oprócz warunków, o których mowa powyżej, uczeń powinien spełnić dodatkowo przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły lub pracach samorządu uczniowskiego;
2) przyczyniać się do promocji powiatu m.in. poprzez udział w przedmiotowych olimpiadach, konkursach i przeglądach na szczeblu co najmniej powiatowym.

Stypendium może otrzymać maksymalnie dwóch uczniów ze szkoły. Kandydatów do stypendium wskazuje rada pedagogiczna danej szkoły i przedstawia kandydatury samorządowi uczniowskiemu do zaopiniowania. Spośród przedstawionych kandydatur rada pedagogiczna wybiera stypendystów. Wnioski  o  przyznanie  stypendium  dyrektor  szkoły  składa  Zarządowi  Powiatu. O wysokości stypendium decyduje Zarząd Powiatu.  

Stypendium jest przyznawane jednorazowo ze środków budżetu powiatu. W 2016 roku wynosi ono 727 zł.