Szanse dla NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym

IMG_317528 września 2015 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku odbyło się szkolenie pt. „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – szanse dla organizacji pozarządowych”.

Szkolenie prowadził Piotr Pniewski, ekspert i trener w dziedzinie funduszy europejskich i wspierania rozwoju sektora obywatelskiego, wieloletni doradca Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie, koordynator projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Podczas szkolenia przedstawiono obszary, w ramach których organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje: Kadry dla gospodarki – edukacja w nowej perspektywie programowania funduszy unijnych, Regionalny rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, Włączenie społeczne i ekonomia solidarna – wsparcie dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Rewitalizacja społeczna i zwiększenie dostępu do usług społecznych – partnerstwa z samorządem szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

W szkoleniu wzięło udział 16 osób.

Cultura_Civica_Powiat_Gizycki

Szkolenie zrealizowane było w ramach zadania publicznego pt. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej V”, współfinansowanego ze środków Powiatu Giżyckiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.