Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 r. w godz. 15.00-17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Podstawowe informacje nt. planowanego naboru małych projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
  2. Zasady udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych sfery pożytku publicznego z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach planowanego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017, w tym zasady wypełniania ofert, zawierania umów oraz wypełniania sprawozdań wg. wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Szkolenie prowadzi: Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zgłoszenia udziału osób w spotkaniu należy przesyłać mailem, na adres: brek@warmia.mazury.pl do dnia 1 grudnia 2016 r.