Wsparcie dla przedsiębiorców udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy

Stan na dzień 01 kwietnia 2021 r. (od początku okresu przyjmowania wniosków przez PUP – 01.04.2020 r.)

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD PRACODAWCY DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy 291 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 290 podmiotom na kwotę 4.466.565,86 zł, w tym:
Mikroprzedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników) – 260 podmiotów na kwotę 2.996.292,81 zł
Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników) – 30 podmiotów na kwotę 1.470.273,05 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 626 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 598 samozatrudnionym na kwotę 3.107.060,00 zł.

Dofinansowanie zostało obliczone według przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – złożonych zostało 125 wniosków; dofinansowanie wypłacono 122 samozatrudnionym na łączną kwotę 415.800,00 zł,
• co najmniej 50% – złożone zostały 229 wnioski; dofinansowanie uzyskało 225 samozatrudnionych na łączną kwotę 1.083.260,00 zł,
• co najmniej 80% – złożonych zostało 272 wniosków; dofinansowanie wypłacono 251 samozatrudnionym na łączną kwotę 1.608.000,00 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Pożyczka jednorazowa o maksymalnej wysokości 5 tys. zł; okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP – 2664. Pożyczkę udzielono 2543 mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 12.622.006,35 zł.
Liczba mikroprzedsiębiorców, którym umorzono pożyczkę: 2535. Kwota umorzonych pożyczek (wraz z odsetkami): 12.582.006,35 zł.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (dot. osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego)

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 11 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 10 podmiotom na kwotę 241.289,18 zł.

WNIOSKI O DOTACJĘ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA POKRYCIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OKREŚLONYCH BRANŻ (m.in. sklepy, hotele, działalność gastronomiczna, paramedyczna, fizjoterapeutyczna, fotograficzna itp.)

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło:

  • I nabór – 179 wniosków. Wypłacono dotację 142 przedsiębiorcom na kwotę 710.000,00 zł.
  • II i III nabór – 232 wnioski. Wypłacono dotację 212 przedsiębiorcom na kwotę 1.060.000,00 zł.

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku