TRACĄ WAŻNOŚĆ DECYZJE W ZAKRESIE ZBIERANIA, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

herb_powiat_gizyckiGOSPODARKA ODPADAMI
                                     STAROSTA GIŻYCKI informuje:
Z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. przed 23.01.2013 r.).

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, ze zm.), ważność tracą następujące decyzje:
•zezwolenie na zbieranie odpadów,
•zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
•decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami i pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w części dotyczącej: zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów).

Do dnia 23 stycznia 2015 r. posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów (odzysku, unieszkodliwiania) zgodnie z wymaganiami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2015 r. odpowiedniego zezwolenia, będą działać niezgodnie z przepisami prawa, z uwagi na brak wymaganego zezwolenia.
Procedury, wzory wniosków: o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów znajdują się na stronie:
www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki

w zakładce MENU PRZEDMIOTOWE/ FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW /Załatw sprawę/ Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa/Zezwolenie na zbieranie odpadów / Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Bezpośrednie linki:

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/procedury/335/56/Zezwolenie_na_zbieranie_odpadow/

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/procedury/335/55/Zezwolenie_na_przetwarzanie_odpadow/