Trwa nabór wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, będące realizatorem Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II, finansowanego ze środków PFRON, informuje, że wydłużono termin składania wniosków w ramach w/w programu do dnia 12 kwietnia 2013 r.

 

 

Wnioski do pobrania są dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W ramach programu u Realizatora  można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach wsparcia:

B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Beneficjent programu – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne.

C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – część kosztów utworzenia spółdzielni w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Beneficjent programu – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe

D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych
Beneficjent programu– organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych

E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
Beneficjent programu – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe
UWAGA! W tym obszarze wnioski należy składać do Oddziału PFRON

F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia)
Beneficjent programu – jednostki samorządu powiatowego, organizacje pozarządowe

G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Beneficjent programu – powiaty

 

Wnioski wraz z kompletem niezbędnych załączników należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, pok. 5, do dnia 12 kwietnia 2013 r.