Trwa otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego NGO

Przypominamy, iż trwa ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2023 w obszarze dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2023 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2023 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt.

W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania/działania z dwóch różnych źródeł).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2023 wynosi 6.000 zł (z tego: 2.000 zł w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 2.000 zł w obszarze kultury fizycznej, 2.000 zł w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia).

Oferty z zakresu dofinansowania wkładu własnego należy składać do dnia 30 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2023 rok:

  • z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej – w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pokój 22, 11-500 Giżycko
  • z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia – w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11‑500 Giżycko.

Ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia.

W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:

  1. Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu,  termin składania  wniosku  o  dotację,  przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.
  2. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii tej umowy do komórki organizacyjnej obsługującej konkurs w danym obszarze. Stanowić ona będzie załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
  3. W przypadku, gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
  4. Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  5. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
  6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Wzór oferty [pobierz]