Trwa otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego NGO

Przypominamy, iż trwa ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2013 w obszarze dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych. Oferty należy składać do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2013 r. lub do dnia 30 października 2013 r.

 

Dotyczy on organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2013 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2013 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt.

Nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 10.000 zł.

Oferty należy składać do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2013 r. lub do dnia 30 października 2013 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).

 

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Nr 261.2013 [pobierz]

Treść ogłoszenia [pobierz]

Karta oceny formalnej [pobierz]

Karta oceny merytorycznej [pobierz]

Wzór oferty [pobierz]