TURYSTYKA – nabory wniosków w ramach RPO Warmia i Mazury

2. Numer konkursu: 01/11/2.1.3

Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.

Konkurs ma formę zamkniętą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 65% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 15 000 000 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 25 000 000 PLN.

O wsparcie może/mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • organizacje pozarządowe.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i zakup wyposażenia do wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oferującej w jednym kompleksie różne możliwości aktywności i wypoczynku (np. parki wodne) wraz z parkingami.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej 2 – Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 3 października 2011 r. do 15 listopada 2011 r. (30 dni roboczych) w godzinach 8.00 – 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/2.1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ DOKUMENTACJA KONKURSU