Ukonstytuowała się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 21 września 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie otworzył i do momentu ukonstytuowania się nowej Rady prowadził Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Pan Starosta podziękował za zaangażowanie i pracę ustępującej Radzie reprezentowanej na posiedzeniu przez Pana Romana Stefaniaka i Pana Lecha Chrostowskiego. Przewodniczący ustępującej Rady Pan Roman Stefaniak przedłożył sprawozdanie z działalności Rady za okres 2019-2023.

Pan Starosta powołał uroczyście członków nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podkreślając istotną rolę Rady, w opiniowaniu uchwał, programów i innych działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Następnie nowo wybrani członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

W głosowaniu jawnym nowo wybrana Rada ukonstytuowała się następująco:

  1. Stefaniak Roman – zgłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach – przewodniczący,
  2. Masojć Teresa – zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy  w Giżycku – wiceprzewodnicząca,
  3. Brysacz Sylwia – zgłoszona przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie – sekretarz,
  4. Duszyński Robert – zgłoszony przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” – członek,
  5. Purłan Kamil – zgłoszony przez Fundację Projekt Arche w Wydminach – członek.