Ukonstytuowała się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie otworzył i do momentu ukonstytuowania się nowej Rady prowadził Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Pan Starosta podziękował za zaangażowanie i pracę ustępującej Radzie reprezentowanej na posiedzeniu przez Pana Romana Stefaniaka, Pana Lecha Chrostowskiego i Pana Ryszarda Kałamarza. Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Pan Roman Stefaniak przedłożył sprawozdanie z działalności Rady za okres 2015 – 2019.

Pan Starosta powołał uroczyście członków nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podkreślając istotną rolę Rady, w opiniowaniu uchwał, programów i innych działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Następnie nowo wybrani członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

W głosowaniu jawnym nowo wybrana Rada ukonstytuowała się następująco:

1. Stefaniak Roman – zgłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach – przewodniczący

2. Grądzki Paweł – zgłoszony przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku – wiceprzewodniczący

3. Maculewicz Marianna – zgłoszona przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Giżycka – sekretarz

4. Chrostowski Lech – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski  Koło w Giżycku – członek

5. Osiecka Edyta – zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo – członek.

 

Źródło informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku