Ukonstytuowała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

27 listopada br. odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Akty powołania na dwuletnią kadencję odebrali z rąk Starosty Giżyckiego wszyscy jej członkowie. Na pierwszym spotkaniu wybrano też władze Rady.  

Powiatowa Rada to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład Rady wchodzi 12 członków: 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku, 4 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego. Został on powołany uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku nr 128.2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.

W skład Rady wchodzą:

 1. Alicja Kropiewnicka – przedstawicielka Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” z/s w Wydminach
 2. Piotr Krzewiński – przedstawiciel Stowarzyszenia „Kochamy Mazury” z/s w Sulimach
 3. Teresa Piątek – przedstawicielka Fundacji Inicjatyw Pozytywnych „PozytywArt” w Rynie
 4. Anna Julianna Górska – przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” w Giżycku
 5. Sylwia Anna Limanowska – przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” z/s w Giżycku
 6. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie z/s w Giżycku
 7. Ewa Ostrowska – Radna Rady Powiatu w Giżycku
 8. Jacek Łożyński – Radny Rady Powiatu w Giżycku
 9. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki
 10. Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 11. Ryszard Należyty – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
 12. Kamila Gaińska – Wójcik – podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w  Giżycku

Podczas pierwszego posiedzenia, Przewodniczącą Rady została wybrana Teresa Piątek, przedstawicielka Fundacji Inicjatyw Pozytywnych „PozytywArt” w Rynie, a Wiceprzewodniczącym Jacek Łożyński, Radny Rady Powiatu w Giżycku.