Umowa z Caritas Diecezji Ełckiej podpisana !

            W wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania konkursowego na realizację zadania  z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie  zespołu  całodobowych  placówek  opiekuńczo- wychowawczych  typu socjalizacyjno-interwencyjnego w Giżycku  wyłoniono  wykonawcę zadania – CARITAS Diecezji Ełckiej  z siedzibą w Ełku, ul. 3-go Maja 10. Oferent złożył wszystkie  wymagane  dokumenty i spełnił   warunki  konkursu.

Umowa wymagała szeregu doprecyzowań, aby zagwarantować w jak największym stopniu bezpieczeństwo dzieci w placówce, odpowiednio wysoką jakość realizacji zadania oraz kwalifikacje personelu, który będzie je wykonywał przez najbliższe 5 lat. Ostatecznie, w wyniku kilku kolejnych spotkań negocjacyjnych, umowa została doprecyzowana w szczegółach i w dniu wczorajszym, tj. 03.01.2012 r. obie strony podpisały dokumenty.

Realizacja powyższego zadania rozpocznie się w dniu 01.02.2012r.