UWAGA na rozliczenia gotówkowe w projektach RPO!!!

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 5 października  2011 r. dotyczący wymogu rozliczania transakcji za pomocą rachunku bankowego

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami Beneficjentów dotyczącymi wymogu rozliczania transakcji za pomocą rachunku bankowego Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (IZ RPO WiM) informuje co następuje.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1449 z późn. zm.):
1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

W związku z powyższym wydatek poniesiony przez Beneficjenta, a wynikający z transakcji przekraczającej równowartość 15.000 euro (przeliczonej na złote polskie wg. średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP) zapłacony w formie gotówki zostanie uznany przez IZ za niekwalifikowalny.