UWAGA!!! Nabory wniosków w ramach PROW


Informujemy, że Związek Stowarzyszeń LGD9 w terminie 01-29 marca 2013 roku prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (oś 4 – Leader) w ramach działań: małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz odnowa i rozwój wsi.

  • „Małe projekty” (alokacja środków w ramach działania wynosi: 502.100,80 zł.)
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” (alokacja środków w ramach działania wynosi: 377.557,00 zł.) 
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (alokacja środków w ramach działania wynosi: 411.914,00 zł.) 
  • „Odnowa i Rozwój wsi” (alokacja środków w ramach działania wynosi: 101.801,00 zł.)

Wszelkie informacje oraz bezpłatne doradztwo udzielane są w biurze LGD9 mieszczącym się w Węgorzewie przy ul. Portowej 2/3 oraz pod numerami telefonów: 87 428 13 66 oraz 87 427 06 17.

 Informacje nt. aktualnych naborów wniosków oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.mazurylgd9.pl w zakładce Konkursy PROW – Leader. 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA:
W ramach działania „Małe projekty” obecnie można się ubierać o dofinansowanie projektu do 50 tys. zł., a w całym okresie programowania jeden beneficjent może otrzymać w sumie dofinansowanie do 200 tys. zł. (z tym, że w przypadku beneficjenta, który może się ubiegać o pomoc finansową w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, limit dofinansowania wynosi 50 tys. zł. w całym okresie programowania).

31 stycznia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Główne zmiany to:

  • zwiększenie wysokości pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu do 50 tys. zł.
  • zwiększenie wysokości limitu przyznawania i wypłaty pomocy na jednego beneficjenta do 200 tys. zł. w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, z tym, że w przypadku beneficjenta, który może się ubiegać o pomoc finansową w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, limit ten wynosi 50 tys. zł. na jednego

Rozporządzenie zmieniające do pobrania TUTAJ