V nabór wniosków Programu Interreg Litwa-Polska

Uprzejmie informujemy, że 4 maja 2020r. rozpoczął się piąty nabór projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Nabór w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 – czasu litewskiego).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma na celu przyczynienie się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

V nabór otwarty został dla wszystkich czterech priorytetów Programu, tj.:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

Priorytet 4. Zwiększanie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej.

Warto zaznaczyć, że w ramach piątego naboru wniosków dodatkowe punkty zostaną przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19:, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych). Co więcej w przypadku takich aplikacji okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją działań projektowych będzie rozpoczynał się od 1 lutego 2020 r. Zatem koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Minimalny kwalifikowalny całkowity budżet projektu wynosi ponad 50 000,00 euro a maksymalny 1 mln euro. Orientacyjna kwota do podziału obejmująca cztery priorytety programu wynosi 11,4 mln euro (środki EFRR).

Ocena projektu rozpoczyna się tuż po otrzymaniu wniosku. Warto zwrócić uwagę, że z uwagi na przeprowadzenie naboru w trybie ciągłym, będzie on odbywał się na zasadzie, „pierwszy beneficjent pozytywnie oceniony – pierwszy otrzyma dofinansowanie” . Informacje o otrzymanych wnioskach o dofinansowanie projektów i wnioskowanych środkach finansowych będą na bieżąco ogłaszane na stronie internetowej Programu.

Beneficjenci projektu mogą zapoznać się z Podręcznikiem Programu, obowiązującym dla 5. naboru projektów wraz z niezbędnymi załącznikami na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu sekcja menu (np. wzór formularza wniosku aplikacyjnego, wskazówki dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego, itp.). Wnioski należy składać drogą mailową.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie. Z uwagi na zdalny tryb pracy preferowany jest kontakt mailowy: g.gieda@warmia.mazury.pl , k.ostrowski@warmia.mazury.pl

Szczegółowe informacje o Programie, w tym oficjalny komunikat dot. rozpoczęcia V naboru wniosków możecie Państwo znaleźć na stronie www.lietuva-polska.eu