Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Giżyckiego

Starosta Giżycki i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Giżycko zaprasza na Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej mężczyzn o Puchar Starosty Giżyckiego 21 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 hala MOSiR przy ul. 3 maja.

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ:

Cel:

 • Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 • Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

Organizator:

 • Starosta Giżycki
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

Termin i miejsce:

21.04.2012 r. – Hala sportowa MOSiR ul. 3 maja.

Rozpoczęcie turnieju – godz. 9:00.

Uczestnictwo:
Prawo startu mają męskie drużyny zorganizowane (min. 6 os.).
W turnieju mogą grać osoby które ukończyły 16 lat.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1 – do pobrania na stronie www.siatkagizycko.pl ) do organizatora w dniu zawodów w godz. 8.30 – 9.00.

Zasady gry:
Zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy po trzy lub cztery zespoły. Ilość boisk 3-2. Systemem gry „każdy z każdym”. Dalsze gry będą uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn.

Przepisy gry:
Gra odbywać się będzie wg obowiązujących przepisów gry w piłkę siatkową. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
O kolejności w grupach decydują w kolejności wygrane mecze, stosunek setów, stosunek punktów,  mecz bezpośredni.

Sędziowie:
Mecze sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

Nagrody:
Najlepsze zespoły turnieju otrzymają pamiątkowe puchary, medale oraz  dyplomy, a pozostałe zespoły – nagrody pocieszenia. Przewiduje się również nagrody indywidualne.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 • Obowiązuje obuwie sportowe.
 • Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę.
 • Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
 • Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
 • Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 • W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 • Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
 • Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
 • Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.

Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 502 32 94 82.