Wniosek II LO zaakceptowany do realizacji w ramach programu Erasmus+

Clipboard01

Informujemy, iż  wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku pod tytułem „Nauczanie i uczenie się z ICT” zgłoszony do konkursu projektów w ramach programu Erasmus+ został zatwierdzony do realizacji.

Autorami i koordynatorami głównymi projektu są nauczycielki II LO w Giżycku panie Mariola Plaugo i Małgorzata Szpakowska.

Partnerami projektu są szkoły z Grecji, Słowacji, Turcji i Węgier.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia i jakości pracy szkół partnerskich poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w nauczaniu, poznawanie  sposobów ich wykorzystania w różnych krajach w edukacji i przedsiębiorstwach współpracujących przy jego realizacji.

Działania projektowe obejmą  wizyty studyjne uczniów i nauczycieli oraz przedsiębiorców przyjmujących młodzież podczas wycieczek dydaktycznych. Pierwszym „przystankiem” będzie spotkanie wszystkich partnerów w Grecji na Krecie.  Gospodarzem będzie Szkoła Techniczna w Heraklionie.

Główne działania w projekcie to:

1) Innowacyjne podejście do nauczania poprzez tworzenie i funkcjonalne wykorzystanie na lekcjach specjalistycznych programów komputerowych i wprowadzenie atrakcyjnych metod nauczania opartych na technologii ICT

2) Mobilności  podczas których, młodzież przeprowadzi lekcje przedmiotów ścisłych w języku angielskim z wykorzystaniem narzędzi ICT i poznanych programów oraz odbędzie warsztaty z programów komputerowych i ich zastosowania w edukacji szkolnej

3) Rozwój kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli zaangażowanych w realizację zadań projektu na różnych płaszczyznach życia, współpracy z rodzicami i lokalną społecznością. Sprzyjać temu będą dyskusje, warsztaty, webinaria i wymiana doświadczeń. Projekt przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów na płaszczyźnie zawodowej, będzie wspierał „przepływ myśli” między partnerami

4) Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i poszerzanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym krajów partnerskich, co pozwoli lepiej zrozumieć proces integracji europejskiej.

Wyjazdy do krajów partnerskich pomogą przełamać bariery społeczne i mentalne pomiędzy Europejczykami.

Rozpoczęcie projektu – 1 września 2016r.