Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Dnia 28 listopada 2019 roku do Zarządu Powiatu w Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego „Szkolenie medyczne ratowników MOPR” złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 10 grudnia 2019 r.

Data wpływu oferty do urzędu: 28.11.2019 r.

Data upublicznienia: 03.12.2019 r.

Nazwa organizacji: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Szkolenie medyczne ratowników MOPR”

Termin zgłaszania uwag: 10 grudnia 2019 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku http://bip.powiatgizycki.pl
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 10 grudnia 2019 r.).

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego „Szkolenie medyczne ratowników MOPR”).

 

oferta MOPR [pobierz]