Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Dnia 10 lipca 2020 roku do Zarządu Powiatu w Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie przez recykling” złożona przez Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 17 lipca 2020 r.

Data wpływu oferty do urzędu: 10.07.2020 r.

Data upublicznienia: 10.07.2020 r.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie przez recykling”

Termin zgłaszania uwag: 17 lipca 2020 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku http://bip.powiatgizycki.pl
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 17 lipca 2020 r.).

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: srodowisko1@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego „Uczymy się segregować odpady i działać ekologicznie przez recykling”).

oferta [pobierz]