Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Dnia 12 sierpnia 2021 roku do Zarządu Powiatu w Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego: „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 23 sierpnia 2021 r.

Data wpływu oferty do urzędu: 12.08.2021 r.

Data upublicznienia: 16.08.2021 r.

Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:

„Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” (w załączeniu)

Termin zgłaszania uwag: 23 sierpnia 2021 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku http://bip.powiatgizycki.pl
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 23 sierpnia 2021 r.).

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni”).

WIELOPOZIOMOWY TRENING FIZYCZNY SENIORÓW NA PŁYWALNI [POBIERZ]