Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski w Giżycku złożył w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  – pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Święto Twórczości Dziecięcej – 2022”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 04 maja 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 22 lub drogą elektroniczną na adres edukacja3@gizycko.starostwo.gov.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Uproszczona oferta realizacji zadania „Święto Twórczości Dziecięcej – 2022” [pobierz]

Formularz z uwagami [pobierz]