Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Dnia 3 października 2018 roku do Zarządu Powiatu w Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego: „Szkolenie ratownicze z wykorzystaniem technik wysokościowych pn. „Szuwary/Mazury/Rescue” 2018” złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Termin zgłaszania uwag: 11 października 2018 r.

Data wpływu oferty do urzędu: 03.10.2018 r.

Data upublicznienia: 04.10.2018 r.

Nazwa organizacji: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:

„Szkolenie ratownicze z wykorzystaniem technik wysokościowych pn. „Szuwary/Mazury/Rescue” 2018” [POBIERZ]

Termin zgłaszania uwag: 11 października 2018 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 11 października 2018 r.).

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego: „Szkolenie ratownicze z wykorzystaniem technik wysokościowych pn. „Szuwary/Mazury/Rescue” 2018”).