Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Dnia 5 września 2019 roku do Starostwa Powiatowego  Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego: „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 13 września 2019 r.

Data wpływu oferty do urzędu: 05.09.2019 r.

Data upublicznienia: 06.09.2019 r.

Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:

„Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” (w załączeniu)

Termin zgłaszania uwag: 13 września 2019 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 13 września 2019 r.).

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego”).

 

oferta PSONI