Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie złożyło w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) – pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Wychowanie żeglarskie młodzieży z Miasta i Gminy Ryn.”

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 13 lub drogą elektroniczną na adres skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta [POBIERZ]

Formularz zgłaszania uwag [POBIERZ]