Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) – pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. Operacja Boyen 2016”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 21 czerwca 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 22 lub drogą elektroniczną na adres edukacja3@gizycko.starostwo.gov.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

OFERTA [pobierz]

FORMULARZ [pobierz]