Wniosek NGO z pominięciem otwartego konkursu ofert

herbDnia 17 lipca 2014 roku do Starostwa Powiatowego w Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. Operacja Boyen 2014” przez Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 29 lipca 2014 r.

 

Data wpływu oferty do urzędu: 17.07.2014 r.

Data upublicznienia: 22.07.2014 r.

Nazwa organizacji: Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:
„Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. Operacja Boyen 2014” (pobierz)

Termin zgłaszania uwag: 29.07.2014 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
  2. na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 29.07.2014 r.).

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: edukacja3@gizycko.starostwo.gov.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem) bądź na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  pok. nr 22 (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pt. „(wpisz tytuł zadania)”