Wniosek NGO z pominięciem otwartego konkursu ofert

herbTowarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen złożyło 7 sierpnia 2014 r. w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  – pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. Operacja Boyen 2014”.
Termin zgłaszania uwag do oferty mija 18 sierpnia 2014 r.

 

Data wpływu oferty do urzędu: 07.08.2014 r.

Data upublicznienia: 11.08.2014 r.

Nazwa organizacji: Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:
„Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. Operacja Boyen 2014”

Termin zgłaszania uwag: 18.08.2014 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
  2. na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 18.08.2014 r.).

Uwagi do oferty można zgłaszać do 18.08.2014 r. osobiście w formie pisemnej w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 22 lub droga elektroniczna na adres edukacja3@gizycko.starostwo.gov.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).