Wniosek NGO z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 17 kwietnia 2013 roku do Starostwa Powiatowego w Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III” przez Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 1 maja 2013 r.

 

Data wpływu oferty do urzędu: 17.04.2013 r.

Data upublicznienia: 24.04.2013 r.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:

„COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III” [pobierz]

Termin zgłaszania uwag: 01.05.2013 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
  2. na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pt. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III”)