Wniosek NGO w trybie małych zleceń

Dnia 9 września 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „Szkolenie z technik wysokościowych dla ratowników MOPR” złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 26 września 2016 r.

Data wpływu oferty do urzędu: 09.09.2016 r.

Data upublicznienia: 19.09.2016 r.

Nazwa organizacji: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:
„Szkolenie z technik wysokościowych dla ratowników MOPR” [POBIERZ]

Termin zgłaszania uwag: 26.09.2016 r.

Oferta zostaje zamieszczona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
  2. na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  3. na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do 26.09.2016 r.).

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego „Szkolenie z technik wysokościowych dla ratowników MOPR”).