Województwo Warmińsko-Mazurskie – nowe konkursy

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkursy:

 1. ŁĄCZY NAS TURYSTYKA
  Ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.
  Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 170 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
  Nabór wniosków potrwa do 16 kwietnia 2021 roku.
  Szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/6422-wszystkie-gminy-na-warmii-i-mazurach-laczy-turystyka
 2. MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ
  Ideą inicjatywy, której wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii i Mazur, jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa. Środki przeznaczone są na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.
  Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 700 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 tys. zł. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek i ma na to czas do 16 kwietnia 2021 roku.
  Szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/6417-samorzad-stawia-na-infrastrukture-sportowa 
 3. PODTRZYMANIE I UPOWSZECHNIENIE TRADYCJI NARODOWEJ I PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI
  Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 30 tys. zł. Organizacja pozarządowa w jednej ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 6 tys. zł.
  Wsparcie otrzymają zadania związane ze współpracą ze środowiskami kombatantów, weteranów i osób represjonowanych przy organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, szczególnie z udziałem młodzieży szkolnej. Na wsparcie mogą również liczyć zadania związane z działalnością dokumentacyjną (kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o kombatantach i o ofiarach wojny i okresu powojennego).
  Oferty przyjmowane są za pośrednictwem generatora witkac.pl do 2 kwietnia 2021 roku (do godz. 15.30), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi do 9 kwietnia 2021 roku.
  Szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/6420-podtrzymanie-i-upowszechnianie-tradycji-narodowejinformacja: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego