Ponad 2,8 mln zł – wsparcie finansowe Powiatu Giżyckiego na rzecz szpitala w 2021 r.

W minionym roku Powiat Giżycki przekazał Gminie Miejskiej Giżycko pomoc finansową w łącznej wysokości 2.810.262,44 zł, dedykowaną szpitalowi giżyckiemu w następujących formach:

1. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 225 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w celu zakupu i modernizacji systemu informatycznego. Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

2. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 4 lutego 2021 r. pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 126 037,44 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w celu podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie do wymogów ppoż. budynków wykorzystywanych przez GOZ Sp. z o.o. Dotacja została przeznaczona na zakup i dostawę szafy rozdzielczej niskiego napięcia.

3. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 1 października 2021 r. pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 2 459 000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. z przeznaczeniem na:
– kwota 1 459 000,00 zł na dostosowanie budynków spółki GOZ Sp. z o.o. do obecnych wymogów ppoż.,
– kwota 1 000 000,00 zł na modernizację lub budowę budynków spółki GOZ Sp. z o.o., zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia spółki – środki zostały wykorzystane na wkład własny wniesiony przez spółkę do Umowy RPWM.09.01.01-28-0101/20-00 związanej z realizacją zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu w Szpitalu w Giżycku na potrzeby pracowni endoskopowych.