Wsparcie Fundacji PZU w trybie pozakonkursowym

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach jej działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Fundacja wspiera organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Ceni innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Nabór trwa cały rok.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Regulamin udzielania dotacji pozakonkursowych: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje