Wsparcie dla przedsiębiorców udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy

Stan na dzień 12 maja 2021 r. (od początku okresu przyjmowania wniosków przez PUP – 01.04.2020 r.)

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD PRACODAWCY DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy 294 wnioski. Wypłacono dofinansowanie 293 podmiotom na kwotę 4.561.531,50 zł, w tym:
Mikroprzedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników) – 264 podmioty na kwotę 3.115.727,23 zł
Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników) – 29 podmiotów na kwotę 1.445.804,27 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 637 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 603 samozatrudnionym na kwotę 3.152.420,00 zł.

Dofinansowanie zostało obliczone według przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – złożonych zostało 126 wniosków; dofinansowanie wypłacono 123 samozatrudnionym na łączną kwotę 424.200,00 zł,
• co najmniej 50% – złożonych zostały 231 wniosków; dofinansowanie wypłacono 227 samozatrudnionym na łączną kwotę 1.095.020,00 zł,
• co najmniej 80% – złożone zostały 274 wnioski; dofinansowanie wypłacono 253 samozatrudnionym na łączną kwotę 1.633.200,00 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Pożyczka jednorazowa o maksymalnej wysokości 5 tys. zł; okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP – 2672. Pożyczkę udzielono 2544 mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 12.626.670,45 zł.
Liczba mikroprzedsiębiorców, którym umorzono pożyczkę: 2536. Kwota umorzonych pożyczek (wraz z odsetkami): 12.587.006,35 zł.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (dot. osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego)

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 11 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 10 podmiotom na kwotę 241.289,18 zł.

WNIOSKI O DOTACJĘ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA POKRYCIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OKREŚLONYCH BRANŻ (m.in. sklepy, hotele, działalność gastronomiczna, paramedyczna, fizjoterapeutyczna, fotograficzna itp.)

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 179 wniosków. Wypłacono dotację 142 przedsiębiorcom na kwotę 710.000,00 zł.

WNIOSKI O DOTACJE PRZYZNAWANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WSPARCIA UCZESTNIKÓW OBROTU GOSPODARCZEGO POSZKODOWANYCH WSKUTEK PANDEMII COVID-19 (5 tys. zł dotacji).

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 462 wnioski. Wypłacono dotację 399 przedsiębiorcom na kwotę 1.995.000,00 zł.

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku