Wsparcie dla przedsiębiorców udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy

Stan na dzień 15 października 2020 r. (od początku okresu przyjmowania wniosków przez PUP)

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD PRACODAWCY DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy 269 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 268 podmiotom na kwotę 3.966.873,40 zł, w tym:
Mikroprzedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników) – 239 podmiotów na kwotę 2.621.042,69 zł
Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników) – 29 podmiotów na kwotę 1.345.830,71 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 531 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 523 samozatrudnionym na kwotę 2.686.320,00 zł.

Dofinansowanie zostało obliczone według przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – złożonych zostało 107 wniosków; dofinansowanie wypłacono 107 samozatrudnionym na łączną kwotę 354.900,00 zł,
• co najmniej 50% – złożone zostały 204 wnioski; dofinansowanie uzyskało 203 samozatrudnionych na łączną kwotę 961.740,00 zł,
• co najmniej 80% – złożonych zostało 218 wniosków; dofinansowanie wypłacono 213 samozatrudnionym na łączną kwotę 1.369.680,00 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Pożyczka jednorazowa o maksymalnej wysokości 5 tys. zł; okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP – 2611. Pożyczkę udzielono 2514 mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 12.490.442,35 zł.
Liczba mikroprzedsiębiorców, którym umorzono pożyczkę: 2442. Kwota umorzonych pożyczek (wraz z odsetkami): 12.189.442,00 zł.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (dot. osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego)

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 9 wniosków. Wypłacono dofinansowanie na kwotę 67.729,07 zł.