Współpraca transgraniczna z Litwą po 2020 r.

Kierunki i wyzwania współpracy transgranicznej w kolejnej edycji Programu Interreg Litwa-Polska na lata 2021-2027 to główne tematy dyskusji w trakcie regionalnych warsztatów, które odbyły się 16 stycznia w Rynie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie udział wzięli interesariusze i potencjalni beneficjenci reprezentujący samorządy z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Wspólnego Sekretariatu Programu w Wilnie oraz eksperci z Programów Interact (Dania) i Interreg Polska-Saksonia (Wrocław, Polska).

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi efektami realizacji Programu na lata 2014-2020 oraz z wyzwaniami, które czekają zainteresowanych współpracą na pograniczu polsko-litewskim w przyszłości. Dyskutowano m.in. o zapisach nowych regulacji unijnych poświęconych współpracy terytorialnej w UE na lata 2021-2027, o specyfice obszaru Programu, jego mocnych i słabych stronach, a także potencjale do współpracy, który niewątpliwie istnieje na pograniczu Polski i Litwy. O dobrych praktykach współpracy transgranicznej mówił z kolei przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska-Saksonia.

Kluczowym momentem warsztatów była moderowana dyskusja z udziałem ekspertów, przy aktywnym udziale uczestników warsztatów. Jej celem była wymiana poglądów na temat potencjału do współpracy w programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027 w tym celów szczegółowych, wymiaru terytorialnego, typów projektów, możliwości generowania pomysłów projektowych. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi doświadczeniami i sugestiami nt. dotychczasowej realizacji Programu oraz wyrazili opinię na temat możliwych i pożądanych kierunków interwencji Programu w kolejnych latach. Dyskusji towarzyszył aktywny głos ze strony potencjalnych beneficjentów zainteresowanych współpracą w Programie Litwa-Polska, zaś wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w trakcie prac nad nową edycją Programu. W pracach grupy programującej Programu Interreg Litwa-Polska uczestniczą również przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie było kolejnym etapem konsultacji z interesariuszami szczebla lokalnego w zakresie pożądanych kierunków współpracy Programu Litwa-Polska 2021-2027. Podobne spotkanie odbędzie się 23.01.br. na Litwie dla partnerów litewskich.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska w bieżącej edycji ma na celu wsparcie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym Polski i Litwy, w oparciu o współpracę transgraniczną. Tematycznie dotychczas zrealizowane projekty związane były z turystyką, rynkiem pracy, przedsiębiorczością, włączeniem społecznym oraz współpracą instytucjonalną podmiotów z Polski i Litwy. W wyniku realizacji Programu w latach 2016-2020 do Polski (podlaskie, warmińsko-mazurskie) trafiło ponad 16 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

informacja: Biuro Współpracy Terytorialnej Departament Polityki Regionalnej; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego