Wstępny nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił wstępny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy usytuowanym na terenie Powiatu Giżyckiego zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 w/w ustawy.

Propozycje wniosków należy składać w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, pok. Nr 10, do dnia 10 marca 2023 r., do godz. 12:00.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami  dostępne jest na stronie internetowej www.bip.powiatgizycki.pl w zakładce „Ogłoszenia” – „Ważne komunikaty”

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

Link bezpośredni do ogłoszenia w BIP: https://bip.powiatgizycki.pl/333/4068/Ogloszenie_Zarzadu_Powiatu_w_Gizycku_o_wstepnym_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_z_Rzadowego_Programu_Odbudowy_Zabytkow_0D_0A/

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 


 

Pytania zadane w sprawie Ogłoszenia Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 13 lutego 2023 r. o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pytanie nr 1:

„Do czego odnoszą się wartości kwot określone w pkt. 7. Karty oceny merytorycznej będącej załącznikiem Nr 3 do Ogłoszenia Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 13 lutego 2023 r. o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Odpowiedź:

Określone w pkt. 7. Karty oceny merytorycznej będącej załącznikiem Nr 3 do Ogłoszenia Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 13 lutego 2023 r. o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwoty oznaczają wartości planowanych inwestycji.