Wybory do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Przed nami dwa dni ważnych decyzji sektora NGO Warmii i Mazur. Głosowanie, na organizacje które będą czuwały nad monitorowaniem programu regionalnych funduszy europejskich.

Na podstawie Ordynacji Wyborczej, uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego, w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (zwanej dalej Ordynacją Wyborczą) komisja wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wyłoniła kandydatów organizacji pozarządowych kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027).

Lista kandydatów – organizacji pozarządowych kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027):

OBSZAR 1:
NGO działająca na rzecz praw podstawowych:
1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu – KRS 0000339766
2) Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 000043110

OBSZAR 2:
Federacja organizacji pozarządowych:
1) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa – KRS 0000213652

OBSZAR 3:
NGO właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027:
1) Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku- KRS 0000000506
2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP – KRS 0000042629
3) Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur – KRS 0000650469

OBSZAR 4:
NGO działająca na rzecz ochrony środowiska:
1) Bank Żywności w Olsztynie – KRS 0000029900

OBSZAR 5:
NGO działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami:
1) Warmińsko-mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – KRS 0000029987

OBSZAR 6:
NGO działająca na rzecz promowania włączenia społecznego:
1) Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – KRS 0000001316

OBSZAR 7:
NGO działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn:
1) Stowarzyszenie Kobieta na PLUS – KRS 0000309003

OBSZAR 8
NGO działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmująca się obszarami niedyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek):
1) Stowarzyszenie Adelfi – KRS 0000258482

OBSZAR 9:
NGO działające w obszarach, które obejmuje swoimi zadaniami program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, takich jak: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego lub działalność na rzecz młodzieży lub działalność na rzecz seniorów lub edukacja lub zdrowie lub turystyka lub rozwój lokalny lub rynek pracy lub usługi publiczne:
1) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska – KRS 0000271499
2) Fundacja Żółty Szalik – KRS 0000509119
3) Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”- KRS 0000260433
4) Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka – KRS 0000010693

Wypełnione, zgodnie z informacją umieszczoną na wzorze karty i podpisane przez reprezentanta/-ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu posiadającej czynne prawo wyborcze określone w § 3 Ordynacji Wyborczej, karty wyborcze (w formacie „pdf”) należy przesłać w terminie 24-25 stycznia 2023 r. na adres mailowy: radadpp@warmia.mazury.pl

Karty wyborcze przesłane w innym terminie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów.

 

Karta wyborcza *docx [pobierz]

Karta wyborcza *pdf [pobierz]

Ogłoszenie wyborcze NGO.KM.FEWiM