Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin zgłaszania kandydatów upływa 01 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, do której należy dołączyć oświadczenia kandydata do Rady oraz 3 rekomendacje innych organizacji.

– ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
– KARTA ZGŁOSZENIA
– niezbędne INFORMACJE i DOKUMENTY
DOSTĘPNE są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
http://bip.warmia.mazury.pl/
zakładka: Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności
Pożytku Publicznego