Wybory do wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 listopada 2018 r.

Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którą wraz z oświadczeniami kandydata i 3 rekomendacjami innych organizacji należy dostarczyć do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

Niezbędne informacje i dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie: http://bip.warmia.mazury.pl/
zakładka: Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wszelkich informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 512 58 80, (89) 512 58 76, 724 777 741 (Joanna Glezman), e-mail: radadpp@warmia.mazury.pl