Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
            w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku

Podstawa prawna:
1.  art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 14 i 14a oraz ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późniejszymi zmianami);
2.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481);
3.  uchwała Rady Powiatu Giżyckiego Nr XIX/117/2008 z dnia 29 maja 2008r.w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
4.  uchwały nr 174/2000 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 8 marca 2000r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych;
5.  uchwały nr 196/2000 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 maja 2000r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych;
6.  kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami);
7.  ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami)

I. Tytuł procedury:  Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

II. Informacje, kogo dotyczy procedura: Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
1. prowadzenie robót w pasie drogowym;
2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i banerów;
4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności i w celach innych niż wymienione w ppkt 1 – 3.