Wydłużenie terminu oceny formalnej w zakresie Działań 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 – Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM

uwagaInformujemy, że przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjęli decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkursy:
  • RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15,
  • RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15,
  • RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/15,
  • RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/15,
  • RPWM.02.03.02-IZ.00-28-002/15,
  • RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15.

Konkursy dotyczą:
działania 2.1: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej:
poddziałania 2.2.1: podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania 2.3.1: rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych,
poddziałania 2.3.2: rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych
poddziałania 2.4.1: rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Nowy termin zakończenia oceny formalnej to 31 marca 2016 r.

Zmiana terminu wynika z konieczności uzupełnienia składu KOP oraz z aktualizacji regulaminów KOP. Związane jest to z realizacją obowiązkowego programu szkoleniowego dla osób oceniających wnioski współfinansowane ze środków EFS.