Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, oraz Zarząd Powiatu w Giżycku podają do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz Powiatu Giżyckiego położonej w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Giżycko 2 numerem 470 o powierzchni 0,6832 ha opisanej w księdze wieczystej OL1G/00019486/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, przeznaczonej  do użyczenia.
Użyczeniu podlega część nieruchomości o powierzchni 3 m².

Uwagi:
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko, dnia 22 stycznia 2021 r.
WG.6811.3.3.2020.2021