Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Wykaz zawiera jedną pozycję.

położenie: Giżycko, ulica Łuczańska,

numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb Giżycko 01, działka 274/13 o powierzchni 0,0052 ha,

numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042716/3,

opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana,

przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest na obszarze usług (U),

przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

wysokość czynszu: 154,60 zł plus należny VAT

Uwagi:
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko,  dnia 30 stycznia 2023 r.
WG.6845.3.2022