Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Giżycko, 12 lipca 2023 roku
WG.6840.3.1.2023

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych  do zbycia.

Wykaz zawiera 2 pozycje.

I. położenie: gmina Miłki, obręb 0013 Rydzewo:

  1. działka oznaczona numerem 592/2 o powierzchni 0,0131 ha – cena 14 000 zł oraz VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 0013 Rydzewo, działka nr 148/3,
  2. działka oznaczona numerem 592/3 o powierzchni 0,0070 ha – cena 9 000 zł oraz VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 0013 Rydzewo, działka nr 149.

II. Przedmiotowe działki opisane są w księdze wieczystej: OL1G/00028647/4.

III. Opis działek: działki niezabudowane.

IV. Przeznaczenie w pzp: powyższe nieruchomości są objęte zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki nr 592/2 i 592/3 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rydzewo (Publikacja Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 77, poz. 1245) uchwalonym Uchwałą nr XLV/242/2010 z dnia 2010-03-24, mienionym Uchwałą nr XXVI/118/2012 z dnia 2012-11-30 – teren oznaczony symbolem 1KL teren dróg powiatowych.

V. Przeznaczenie: działki przeznaczone do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uwagi:

  1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.